Regulamin
 
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.GLASS4CARS.PL
 
I.WPROWADZENIE
 
Serwis Glass4cars.pl powstał z myślą o użytkownikach samochodów, którzy oczekują szybkiego i kompleksowego rozwiązania problemu z rozbitą szybą. Użytkownicy serwisu otrzymują pakiet ofert szyb samochodowych z możliwością montażu szyby w wybranym przez siebie rejonie. Dzięki temu w jednym miejscu mogą wybrać ofertę najbardziej odpowiadającą ich oczekiwaniom.
Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu.
Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Glass4cars.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.      Użyte w regulaminie terminy:
Serwis – należy przez to rozumieć internetowy serwis pozwalający Klientowi zakupić szybę oraz oraz znaleźć warsztat w którym dokona montażu zakupionej szyby. Serwis internetowy dostępny jest całą dobę pod adresem internetowym: Glass4cars.pl
Operator/Organizator– należy przez to rozumieć podmiot prowadzący Serwis internetowy, czyli spółkę działającą pod firmą: Glass4cars.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B, NIP: 945-217-97-98
Warsztat wymiany – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 k.c. prowadzącego działalność gospodarczą z branży AGR, który jest partnerem Glass4cars.pl S.A. na mocy odrębnej umowy i tym samym może uczestniczyć w procesie ofertowania za pośrednictwem Serwisu internetowego. Warsztat wymiany w ramach swojej działalności w Serwisie internetowym nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. i równocześnie nie może być Klientem portalu.
Klient Serwisu internetowego– należy przez to rozumieć podmiot, chcący skorzystać z usług dostępnych w ramach funkcjonalności serwisu internetowego. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Zapytanie Klienta– należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem Serwisu internetowego, które zawiera wszystkie istotne informacje niezbędnej do przygotowania oferty. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone serwisom spełniającym kryteria wybrane przez klienta.
Wstępna Informacja handlowa – należy przez to rozumieć informację będącą odpowiedzią na zapytanie klienta, umieszczoną w Serwisie internetowym w formie przewidzianej niniejszym Regulaminem, odnośnie posiadanych do zbycia towarów z dokładnym ich oznaczeniem, proponowaną ceną oraz datą wydania/dostarczenia. Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964 (k.c.) i nie jest wiążąca. Pełna informacja handlowa przedstawiana jest na etapie bezpośredniego kontaktu Klienta z Konsultantem - musi być rzetelna, aktualna i prawdziwa oraz dotyczyć towaru stanowiącego własność Organizatora bądź Warsztatu wymiany. Pełna informacja handlowa zawiera także informacje o odpowiedzialności Warsztatu wymiany za świadczone usługi, w szczególności zastrzeżenia i ostrzeżenia.
Towar — rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.
Dni robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu internetowego jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz jego pełna akceptacja.
 2. Korzystanie z usług świadczonych przez Serwis internetowy jest możliwe dla wszystkich zainteresowanych usługą zakupu lub zakupu i wymiany szyby samochodowej. Administrator Organizatora zastrzega sobie prawo i możliwość do weryfikacji wprowadzonych danych.
 3. Korzystanie z Serwisu internetowego nie wymaga logowania, klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymania oferty.
 4. W zależności od wybranej opcji dostawy wymaganymi danymi Klienta przy składaniu zapytania są:
  • Imię i Nazwisko
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • Adres dostawy
  • Nazwa firmy
  • Adres firmy
  • NIP
  • oraz  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
powyższe dane są niezbędne do wykonywania usługi świadczonej w Serwisie internetowym, stąd ich brak jest podstawą do odmowy świadczenia usług przez Organizatora Serwisu internetowego.
 1. Za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich składanych oświadczeń, itp. odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Klient.
 2. Korzystanie z usług Serwisu internetowego jest bezpłatne.
 
IV. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI HANDLOWYCH I REALIZACJI ZAPYTAŃ.
 1. Wstępne informacje handlowe składane w ramach Serwisu internetowego mają charakter jawny dla Klienta składającego konkretne zapytanie za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Wstępna informacja handlowa musi być sformułowana w sposób niebudzący wątpliwości dla Klienta, że jest informacją handlową i spełniać warunki informacji handlowej określone w art. 9 ustaw z dnia 18.07.2002 o  świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Serwis internetowy  udziela wstępnej informacji handlowej za pomocą dostępnych mechanizmów.
 4. Zawarcie umowy następuje pomiędzy Klientem a Operatorem w przypadku zakupu szyby bez montażu, a pomiędzy Klientem a Warsztatem wymiany w przypadku zakupu szyby z montażem.
 5. Warsztaty mogą zmienić sposób i termin zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem obopólnej i wyraźnej zgody na takie zmiany.
 6. Szczegółowe warunki sprzedaży, dostępności towaru, promocje, rabaty, sposób i forma  płatności oraz termin realizacji, warunki reklamacji, odstąpienia od umowy i  wszelkie inne informacje mające wpływ na zakres odpowiedzialności Serwisu, Serwis określa w swojej pełnej informacji handlowej.
 7. Warunki płatności oraz wykonania usługi Warsztat i Klient określają pomiędzy sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w przebiegu transakcji.
 8. Wszystkie podawane w Serwisie internetowym ceny wyrażane są w kwotach brutto.
V. ODPŁATNOŚĆ ZA UŻYTKOWANIE SERWISU INTERNETOWEGO
Korzystanie z usług Serwisu internetowego jest bezpłatne.
 
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REALIZACJA REKLAMACJI.
 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Warsztaty z tytułu rękojmi i gwarancji określają właściwe przepisy. Postępowania w ramach reklamacji lub gwarancji a także wszelkie inne podnoszone przez Klientów roszczenia dotyczą postępowania pomiędzy Warsztatem a Klientem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Warsztatów w tym za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów przedstawianych w informacjach handlowych za pośrednictwem Serwisu internetowego, prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz możliwość do ich sprzedaży.
 3. Organizator w miarę możliwości stara się weryfikować dane informacji handlowych i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
Wszelkie reklamacje Klienta należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego Warsztatu.
 
VII. OCHRONA DANYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE
 1. W chwili wysłania zapytania na Platformie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania danych Klientów jedynie w zakresie udzielenia wstępnej informacji handlowej związanej ze złożonym zapytaniem
 2. Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego a także  na przesyłanie im przez serwisy wstępnych ofert handlowych.
 3. Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapytania , zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
 4. Organizator udziela informacji o danych osobowych zgromadzonych w ramach działania Serwisu internetowego na żądanie organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań.
 5. Organizator Serwisu internetowego udziela informacji na swojej stronie o udostępnianych środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
 6. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi Serwisu internetowego Organizator Serwisu internetowego nie będzie korzystał z uzyskanych danych osobowych, chyba że w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgoda klienta.
 
VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
Wszelkie ewentualne spory cywilnoprawne powstałe pomiędzy Klientem a Organizatorem w związku z funkcjonowaniem Serwisu internetowego będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
 
IX. USŁUGI DODATKOWE W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
Za pośrednictwem Serwisu internetowego mogą być organizowane konkursy i Promocje. Klient będzie na bieżąco informowany, poprzez stronę internetową Serwisu internetowego o organizowanych konkursach i Promocjach po wyrażeniu przez niego zgody. Zaakceptowanie udziału przez Klienta w Konkursie będzie możliwe po  zaakceptowaniu odrębnego Regulaminu dla organizowanego Konkursu.
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 09 stycznia 2015. Regulamin jest dostępny dla każdego Klienta na stronie Glass4cars.pl.
 2. Organizator nie odpowiada za przejściowy brak dostępności Serwisu internetowego dla Klientów w szczególności z powodu prac konserwacyjnych, zapowiedzianych wcześniej przez Organizatora oraz za dłuższe przerwy w dostępie do Serwisu internetowego, jeśli zostały spowodowane przez działanie siły wyższej czyli czynników, na które  Organizator nie miał wpływu lub nie mógł ich przewidzieć.
 3. Reklamacje dotyczące działania samego Serwisu internetowego należy kierować na adres: reklamacje@glass4cars.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia drogą elektroniczną usług Serwisu internetowego, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zobowiązuje się do niedostarczania do Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, a także prowadzenia transakcji z naruszeniem praw osób trzecich lub interesu Organizatora.